Pedagogisch project

Onze visie

Het Heilig Hartcollege is een katholieke leefgemeenschap waarin de leerling centraal staat en die zich tot doel stelt via kennis, attituden en waarden de adolescenten in de huidige maatschappij te begeleiden op weg naar hun volwassenheid.

De school wil zijn doel bereiken via de volgende vier pijlers:

1. Het aanbieden van de katholieke specificiteit en spiritualiteit

Geïnspireerd door het evangelie wil onze school haar leerlingen het geloof in het mysterie van het leven en het geloof in het goede bijbrengen en leren beleven. In een maatschappij waar waarden niet meer zo vanzelfsprekend zijn, willen wij als school de volgende waarden accentueren: eerlijkheid, rechtvaardigheid, waardigheid, respect, verdraagzaamheid.
Onze school wil haar leerlingen leren solidair te zijn met de zwakkeren in onze maatschappij.

2. Het aanbieden van cognitieve vaardigheden en attitudes

Onze school wil op een professionele wijze kennis overbrengen en de leerlingen attitudes bijbrengen:

 • Wij motiveren onze leerlingen in hun studies en sporen hen aan tot een gezonde ambitie en levenshouding.
 • Onze school bereidt haar leerlingen voor op het hoger onderwijs.
 • Naast het aanbieden van een degelijk kennispakket willen wij ook de creativiteit bij onze leerlingen aanwakkeren.
 • Wij brengen onze leerlingen een gezonde studiementaliteit bij.
 • Wij leren onze leerlingen zelfstandig werken en brengen hen zelfdiscipline bij.
 • Wij helpen de leerlingen een verantwoorde studiekeuze te maken.

3. Het begeleiden van de leerlingen in hun ontwikkeling van adolescent tot volwassene

 • Onze school wil de leerlingen begeleiden in hun groei naar geestelijke en emotionele rijpheid.
 • De school wil oog hebben voor het eigentijdse en de problematiek van de opgroeiende jeugd.
 • De school wil haar leerlingen een positief zelfbeeld voorhouden.
 • De school helpt de leerlingen een vrije keuze te maken in hun handelen en beslissen, zonder hun eigenheid te verliezen, ondanks de maatschappelijke druk.

4. Het leren sociaal functioneren in onze hedendaagse maatschappij

 • Onze school is een leefgemeenschap waarin leerlingen en personeelsleden van onze school elkaar ontmoeten. Dit kan niet zonder een aantal leefregels en afspraken, geconcretiseerd in ons schoolreglement. Dit schoolreglement wordt daarom ook strikt toegepast.
 • Onze school wil haar leerlingen respect bijbrengen voor hun medemens en voor het materiaal dat zij ter beschikking hebben.
 • De school wil onze jongeren positieve omgangsattitudes bijbrengen en duldt onder geen enkel beding negatieve omgangsvormen zoals pesten, vandalisme, ...
 • Onze school wil onze jongeren vormen tot positief kritische mensen met verantwoordelijkheidszin.