Wetenschappen

Wat biedt Wetenschappen?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde.) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

In deze richting wordt niet alleen tijdens de lessen wetenschappen, maar ook via een seminarie (2 lesuren per week) ingezet op de STEM-didactiek.

Door het aanleren van probleemoplossend denken, samenwerken, vakoverstijgend werken, communiceren, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, innovatief denken, … worden onze leerlingen nog beter voorbereid op een vernieuwende en uitdagende (toekomstige) maatschappij in de 21ste eeuw.

Wie kiest voor Wetenschappen?

Het algemeen secundair onderwijs heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie.

Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het aso is de studie van moderne talen belangrijk.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad aso ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In deze richting wordt dit uitgebreid naar 5 uur per week.

Je hebt niet alleen interesse voor talen en wiskunde, maar vooral ook voor de verschillende wetenschappen.

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3/2
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Complementair gedeelte  
Duits 0/1
Informatica 1
Seminarie STEM 2
Totaal 32