Economie - Moderne Talen

Wat biedt Economie-moderne talen?

Economie wordt abstract benaderd.  De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.  Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….  De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

In alle aso-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen, competenties ophet  vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Wie kiest voor Economie-moderne talen?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.

Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.  De logische vooropleiding is de richting Economie in de 2de graad aso. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.

Aanleg voor en bijzondere interesse in economie en vreemde talen zijn wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na Economie-moderne talen?

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen. De richting biedt vooral mooie slaagkansen in een professionele bachelor.

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 1
Duits 2
Economie 4
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Complementair  
Economie  exploratie 1
Esthetica 1
Optie 1 (wiskunde of Duits exploratie)
Totaal 32