Economie - Wiskunde

Wat biedt Economie-wiskunde?

Economie wordt abstract benaderd.  De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.  Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….  De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan voor het oplossen van concrete problemen.

Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Of je verkiest extra wetenschappen in de optie exploratie wetenschappen.

Wie kiest voor Economie-wiskunde?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.  Dit wil zeggen dat ze voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De logische vooropleiding is in de 2de graad aso de richting Economie, Latijn of Wetenschappen, telkens met de 5-urencursus voor wiskunde.

Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.

Aanleg voor en bijzondere interesse in economie en wiskunde zijn natuurlijk wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na Economie-wiskunde?

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs. Er zijn geen beperkingen. Door de uitbreiding in het complementaire gedeelte (wiskunde, Duits of wetenschappen) kan je je al iets beter voorbereiden voor sommige vervolgopleidingen.

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Complementair  
Esthetica 1
Optie 2 (wiskunde exploratie, Duits of wetenschappen exploratie)
Totaal 32