Moderne Talen - Wetenschappen

Wat biedt moderne talen-wetenschappen?

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In alle aso-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In de richtingen met de pool ‘moderne talen’ liggen accenten op het ontwikkelen van communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen, competentie op vlak van taalbeschouwing en interculturele competenties.

Wie kiest voor moderne talen-wetenschappen?

Alle studierichtingen van het algemeen secundair onderwijs (aso) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.  Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De logische vooropleiding voor moderne talen-wetenschappen is in de 2de graad aso de richting Wetenschappen. Ook uit andere aso-richtingen is een overstap mogelijk, maar dit dient individueel bekeken te worden. Aanleg voor en bijzondere interesse in de wetenschappen en vreemde talen zijn natuurlijk wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na moderne talen-wetenschappen?

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde.

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 2/1
Biologie 2
Chemie 2/3
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Complementair  
Esthetica 1
Totaal 32