Wetenschappen - Wiskunde

Wat biedt wetenschappen-wiskunde?

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de derde graad klimt het onderwijs in de wiskunde met 6u per week naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Naast de ontwikkeling van de begrippen worden er tevens vaardigheden, rekenregels en algoritmen ontwikkeld. In het vak wiskunde bestaat een wisselwerking tussen theorievorming en de bruikbaarheid ervan voor het oplossen van concrete problemen.

Via het complementair gedeelte kan je het wiskundig pakket uitbreiden met 2u exploratie wiskunde, waar meer ruimte is voor het verkennen van de wiskunde achter een aantal hedendaagse ontwikkelingen. Als je meer interesse hebt voor talen, kan je in het complementaire gedeelte kiezen voor 2u Duits. Wie interesse heeft in de economische verschijnselen in onze maatschappij kan  kennismaken met de basisprincipes van macro-economie, micro-economie en bedrijfseconomie in de optie ‘economie initiatie’.

Wie kiest voor wetenschappen-wiskunde?

Alle studierichtingen van het aso hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.  Dit wil zeggen dat ze willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De logische vooropleiding voor wetenschappen-wiskunde is in de 2de graad aso de richting Wetenschappen. Ook leerlingen die in de tweede graad Latijn of economie volgden met de 5-urencursus voor wiskunde, kunnen naar deze richting overschakelen.

Aanleg voor en bijzondere interesse in wetenschappen en wiskunde zijn natuurlijk wel vanzelfsprekende voorwaarden.

Wat na wetenschappen-wiskunde?

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid; er zijn geen beperkingen. Deze richting bereidt in het bijzonder voor op ingenieursstudies, geneeskunde, masteropleidingen in de wiskundige en wetenschappelijke richtingen.

Lessentabel

Basisvorming (+ specifiek gedeelte)  
Aardrijkskunde 2/1
Biologie 2
Chemie 2/3
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Complementair  
Esthetica 1
Optie 2 (wiskunde exploratie, economie initiatie of Duits)
Totaal 32